+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

Вие изкачете върха, ние ще кажем на света.

Добре Дошли

в уеб пространстовото на КУТУ

 

Ние организираме: събития, семинари, конференции, изложби, рекламни кампании …

Проекти

INTERCULT

INTERCULT CONNECTED CAMPUS

Дигиталната грамотност като средство за подобряване капацитета на хората по отношение на участието им в общество, включващо дигитални комуникационни технологии във всички сфери на дейност, и като основа на едно все по-свързано междукултурно общество.

Digiway

“Дигиталният път към трудовата заетост” е проект, който има за цел да предостави възможност за иновативно обучение на жените, което да им даде възможност да овладеят професии в областта на дигиталните технологии. 

ACDC 4 You

“ACDC 4 You: Курс за развитие на артистична креативност” е европейски проект за транснационално сътрудничество, насърчаващ развитието на креативността на възрастните, чрез използване на творчески процеси в областта на музиката и повишаване на осведомеността за креативните подходи като ключови умения за развитието на бъдещите икономики в Европа и света.

Нашето гражданско наследство

Проектът OUR CIVIC HERITAGE: ”Европейско наследство за гражданската ангажираност и участие“ е проект за европейско сътрудничество, целящ популяризирането на общи европейски ценности, образование и гражданско участие в Европа.

Pause

Практики и подходи за повишаване квалификацията на преподаватели

Проектът е финансиран от ЕС, сектор образование за възрастни по програма Еразъм +. Партньори от 8 организации, от 8 европейски държави работят заедно за създаване и обмен на база данни с добри практики за подобряване уменията и компетентциите на преподаватели, работещи с (уязвими) възрастни.

Изкуството за правата на човека

Изкуството за правата на човека“ е тригодишен проект за европейско сътрудничество, използващ творческите процеси на театъра, киното и дигиталните технологии, за насърчаване ученето и повишаване на информираността, относно правата на човека и равенството между половете в цяла Европа.

ALMA

Проектът ALMA: Достъп до езикови методи за повишаване способностите на мигрантите за стартиране на собствен бизнес, е проект за европейско сътрудничество, целящ да насърчи мигрантите да започнат нов бизнес, да ги вдъхнови и да им предостави практически насоки необходими за стартиране и ръководене на успешна компания в условия на нова културна и езикова среда.

WelComm 2

Проектът „WelComm 2 Explore Europe: Интегрирано езиково и културно учене от ранна възраст” използва историческото наследство на Европа за създаване на мултимедийни материали за деца, като цели да им помогне да научат повече за историята, природата и културата на страната, в която живеят.

CORES

CORES: Карта на общите стратегии за бежанци” е европейски проект за сътрудничество, който цели да подпомогне новопристигнали бежанци и професионалисти, работещи с бежанци

InterCult

InterCult: Наръчник за обучители на имигранти” е европейски проект за сътрудничество, насочен към подобряване на междукултурните умения на обучители, работещи с имигранти, с цел предоставяне на по-ефективно езиково обучение.

My Social Role

Проектът „Моята социална роля” е насочен към млади хора на възраст между 16 и 29 години, включително такива, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs), както и такива с мигрантски произход, които са изправени пред редица социални и икономически предизвикателства. Проектът им предоставя иновативни и гъвкави начини за обучение и включване в социално предприемачество.

FALK

FALK: Езиково помагало за първа помощ за имигранти” е европейски проект, целящ да направи здравните услуги по-достъпни за имигранти чрез развиване на езикови умения на медицинска тематика на езиците на 6 европейски държави – Турция, България, Испания, Обединеното кралство, Чехия и Кипър.

Code N Social

CODE-N-SOCIAL: Насърчаване на социалното включване чрез умения за програмиране” е европейски проект за сътрудничество, целящ да подпомогне хората в риск от бедност и социално изключване да получат достъп до качествено обучение по информационни технологии (ИТ).

ДИГИТАЛЕН ДОСТЪП

Дигитални умения за хора, живеещи в третата възраст – Ефективен дигитален достъп до публични услуги (DIGITAL ACCESS)

ERFAL

Проект „ERFAL: Обмен на добри практики за хора в неравностойно положение” цели да създаде европейска тематична мрежа за обмен на опит в областта на интеграцията на хора в неравностойно положение. Проектът разработва колекция от добри практики, насочени към интеграцията на имигранти, лица с увреждания, възрастни хора и млади хора, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs), с цел предоставяне на успешни модели за подобряване на техните умения и подпомагане на тяхната икономическа и социална интеграция.

Welcomm

Проект WelComm цели да повиши осведомеността за значението на образованието за успешното социално включване на имигранти от ранна възраст, както и да предостави възможности за равен старт в образованието на деца на имигранти.

Drama for change

„Драма за Промяна” е европейски проект, финансиран по програма Еразъм+, който се изпълни от организации, работещи за социалното включване на групи в неравностойно положение чрез обучение на възрастни.

Dream

DREAM: “Динамично подсилване на европейската адаптация на имигранти” Проекта DREAM цели да подпомогне интеграцията на имигранти по всички ключови сфери на интеграцията чрез обмен на опит, както и да разпространи резултатите на успешни инициативи чрез европейска мрежа от организации, занимаващи се с интеграцията на имигранти.

Pulse

Проект „ПУЛС: Езикови и комуникативни умения за чуждестранни медицински сестри” цели да повиши езиковите и комуникативни умения на медицински сестри, работещи или имащи намерение да работят в други държави.

Digital Gils

Проект „Дигитални момичета” има за цел да вдъхнови и мотивира момичета и млади жени да направят кариера в областта на дигиталните технологии.

Smile

SMILE проучва възможности за популяризиране на по-слабо познати езици в различни образователни, социални и икономически сектори.

Take Care

Проект фокувсиран на имигрантите, които не говорят на достатъчно добро ниво езика на страната, в която пребивават, се сблъскват със значителни проблеми в комуникацията, когато имат нужда от медицинска помощ.

Tell me a story

Проектът се реализира на местно, национално и транс-европейско ниво чрез създаване на атрактивни многоезични обучителни инструменти за туристически гидове с цел да повиши техните междукултурни и езикови компетенции.

Nellip

Целта на проекта е да промотира качество в езиковото обучение чрез прилагането на качествените критерии, използвани за присъждане на наградата „Европейски езиков знак”.

Euroreso

“КУ ТУ” ООД е член на EURORESO – международна асоциация с научна и образователна насоченост.

Spread the sign

Европейски проект, целящ да подкрепи образователните нужди на сирийски имигранти с увреден слух, като добави сирийския жестомимичен език към вече съществуващия онлайн образователен инструмент “Spread the Sign”

Act

ACT! цели да достигне активни членове на обществото, които искат, могат и имат какво да кажат, готови са да предприемат стъпки за разрешаването на актуални проблеми и чрез своите действия да вдъхновят други членове на обществото да бъдат активни.

Shoplang 2.0

Проектът SHOPLANG 2.0 цели да промотира 4 по-слабо познати и изучавани европейски езика (полски, словенски, португалски, румънски) и да насърчи хората да ги изучават.

ENLL

E-N.L.L е мрежа, подкрепена по програма „Учене през целия живот” (LLP), мярка Грюдвиг Многостранни мрежи, за периода 2009-2012. “КУ ТУ” ООД е партньор в мрежата. E-N.L.L е планирана да промотира сътрудничество за предоставяне на възможности за обучение в по-късния живот.

Mission Possible Chinese for European

Проектът е финансиран по програма „Учене през целия живот” (LLP), Ключова Дейност 2: Езици, на Европейската комисия за периода 2009-2011

Light Me Up!

Проекта използва целите на LLP, за да промотира ползите от езиковото обучение сред ученици, студенти и възрастни и да настани 5 по-слабо използвани и изучавани европейски езици в контекста на пътуването в чужбина.

Shoplang

“SHOPLANG – The Shopping Language Game” е проект, финансиран по програма Сократ / Лингва 1 на Европейската комисия за периода 2006-2008.

Той беше осъществен от 8 организации от 7 европейски държави и целеше да промотира ползите от езиковото обучение като цяло и от ученето на по-слабо използвани и изучавани европейски езици в частност. “КУ ТУ” ООД е инициатор и координатор на проекта.

Other Projects

“КУ ТУ” ООД също е участвала в международни проекти като подизпълнител по програми на Европейската комисия

Награди

Фирмата е създадени през

Партньорства по Европейски проекти

Успешно координарани Европейски прокти

Услуги

Продавай успешно чрез:

Медийна реклама

 • вестници
 • списания
 • телевизия
 • радио
 • интернет

Външна реклама

 • билборди
 • метро
 • публичен транспорт

Печатна реклама

 • листовки
 • брошури
 • каталози
 • плакати
 • календари

Сувенири и подаръци

Ако искате да направите подарък на вашите клиенти, партньори и приятели, ние ще ви предложим уникални решения..

Връзки с обществеността

За вашите фирмени събития, годишнини, празници или бизнес новини ние предлагаме концепция и решение.

Портфолио

Печатна реклама

Иноватини продукти