+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

Мрежата за Социална и Трудова Интеграция чрез Езиково Обучение проучва възможности за популяризиране на по-слабо познати и изучавани езици в различни образователни, социални и икономически сектори.

Проектът идентифицира области и целеви групи, които биха имали полза от прилагането на по-слабо познати езици и разпространява резултатите на съществуващи добри практики за учене и популяризиране на езици.

Очаква се SMILE да окаже въздействие върху различни групи безработни, хора в неравностойно положение, традиционни и нетрадиционни участници в езиково обучение и др.

Проектът се осъществява от 20 организации от 15 европейски държави и е съфинансиран по програма „Учене през целия живот” на Европейската Комисия.

ЦЕЛИ:

  • Да допринесе за прилагането на европейските езикови политики за популяризиране на езиковото многообразие и по-слабо познатите езици
  • Да обменя опит и информация за добри практики и методологии за популяризиране на по-слабо познати езици
  • Да създаде възможности за сътрудничество между сферите на езиково образование, обучение и пазар на труда

 

РЕЗУЛТАТИ:
  • Колекция от добри практики за популяризиране и учене на по-слабо познати езици
  • Национални доклади, анализиращи възможности и методологии за учене на по-слабо познати езици
  • Ситуационен анализ, предоставящ информация за нуждите, свързани с по-слабо познати езици на европейско ниво и възможности за задоволяването им
  • Работни ателиета за обмен на опит за добри практики за популяризиране на по-слабо познати езици
  • Препоръки за насърчаване на настоящите европейски политики за популяризиране на езиковото многообразие и по-слабо познатите езици
  • Национални събития, представящи резултатите от мрежата на заинтересовани организации на практическо и политическо ниво
  • Интернет страница, предоставяща всички проектни продукти

 

Повече информация за проекта можете да намерите на www.smile-network.eu