Нашите проекти

Проектът SHOPLANG 2.0 цели да промотира 4 по-слабо познати и изучавани европейски езика (полски, словенски, португалски, румънски) и да насърчи хората да ги изучават. Целта е да се развият основни познания на целевите езици чрез темата за пазаруването с помощта на лесни и забавни езикови игри, дейности и материали. Важно очакване от SHOPLANG 2.0 е възможността разработените продукти и методи да бъдат използвани като помощни материали в рамките на съществуващи езикови курсове. За целта организации, предоставящи езиково обучение, тестват разработените материали със свои курсисти, като на по-късен етап те биха могли да бъдат използвани в рамките на езиковото обучение.

Проектни цели:

- Адаптиране на езиковите методи и материали от първия проект към новите целеви езици

- Разработване на нови езикови материали и дейности.

- Прилагане на разработените езикови продукти в учебни занимания с начинаещи студенти от езикови центрове, независимо или като част от техните учебни програми

- Организиране на езикови кампании в супермаркети за четирите целеви езика във всяка от партньорските страни – България, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Холандия

- Създаване на проектен сайт и апликация с езикова игра, наподобяваща онлайн супермаркет

- Създаване на материална база за целевите езици и страни и създаване на ресурсни центрове във всички партньорски страни

- Разработване на седемте партньорски езика (плюс английски) насоки за използване на проектните продукти за предоставяне на езикова информация на непознати езици

- Организиране на дисеминационни семинари за заинтересовани езикови центрове и организации във всички партньорски страни.

Продукти

Продуктите, разработени в рамките на SHOPLANG 2.0 ще имат за цел да покажат, че ученето на език може да бъде тясно свързано с човешките нужди в ежедневните дейности и да насърчат продължаване на езиковото обучение. Проектът ще разработи нетрадиционни и лесно достъпни методи и продукти, приложими за различни целеви групи.

- Методи и материали за неформално езиково обучение – езикови материали, игри и дейности

- Насоки за прилагане на разработените продукти

- Езикови кампании

- Уебсайт + онлайн апликация

- Ресурсни центрове

SHOPLANG 2.0 е носител на наградата "Европейски езиков знак" за 2013 г.

За повече информация за проекта, моля посетете www.shoplang2.com


Take Care: Healthcare Language Guide for Migrants

‘Take Care’ цели да подпомогне имигрантите да придобият езикови умения и да подобрят познанията си за здравеопазването на страната, в която пребивават.

Tell Me a Story

‘Tell Me a Story’ цели да създаде метод и материали за езиково обучение на туристически гидове, базирани на популярни истории..

SMILE

SMILE проучва възможности за популяризиране на по-слабо познати и изучавани езици в различни образователни, социални и икономически сектори.