Нашите проекти

ПУЛС: Езикови и комуникативни умения за чуждестранни медицински сестри”
Проект „ПУЛС: Езикови и комуникативни умения за чуждестранни медицински сестри” цели да повиши езиковите и комуникативни умения на медицински сестри, работещи или имащи намерение да работят в други държави. Чрез разнообразни дейности и продукти, представителите на целевата група ще имат възможност да подобрят своите компетенции и умения, свързани със спецификата на работната среда.

Цели на мрежата:

ü Подобряване на езиковите, комуникативни и междукултурни умения на чуждестранни медицински сестри, свързани с работното им място

ü Да придобие средства, необходими за осъществяване на проектите, програмите и мерките, подкрепяни от мрежата; да предприеме всички необходими стъпки за сътрудничество със съответните органи на властта, и в частност с Европейския съюз, за постигането на тези цели.

üПодобряване на компетенциите на медицинските сестри, като умения за учене, дигитални умения, компетенции за развитие и укрепване на собствен стил на учене и т.н

üПовишаване мотивацията на медицинските сестри да се включат в обучение чрез предоставяне на достъп до ресурси за езиково обучение

üПовишаване капацитета на университети, ПОО и езикови центрове чрез предоставяне на персонализирани продукти: дидактически методи и езикови материали, свързани с езика на работното място

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ:

üПровеждане на европейско проучване относно нуждите на чуждестранни медицински сестри, свързани с езикови, комуникативни и междукултурни умения, както и за идентифициране на езикови и комуникативни модели, които се прилагат в обучението на медицинските сестри
üРазработване на методология и учебна програма за онлайн обучение за подобряване на езиковите и комуникативни умения на сестрите в работна среда
ü
Разработване на онлайн курс за подобряване на езиковите и комуникативни умения на сестрите в работна среда.
üПилотиране на онлайн курса с представители на целевите групи
üРазработване на инструмент за оценка на езиковите и комуникативни умения на медицинските сестри, който да подпомогне измерването на ефективността от обучението и степента на наученото веднага след края на курса
ü
Организиране на работни ателиета с езикови центрове и центрове за ПОО за демонстриране и обсъждане на методологията и учебната програма на курса
ü
Организиране на семинари за представяне на онлайн курса и резултатите от пилотирането, както и за разпространение на резултатите от проекта

Повече информация моля посетете www.pulse-project.eu


Take Care: Healthcare Language Guide for Migrants

‘Take Care’ цели да подпомогне имигрантите да придобият езикови умения и да подобрят познанията си за здравеопазването на страната, в която пребивават.

Tell Me a Story

‘Tell Me a Story’ цели да създаде метод и материали за езиково обучение на туристически гидове, базирани на популярни истории.

SMILE

SMILE проучва възможности за популяризиране на по-слабо познати и изучавани езици в различни образователни, социални и икономически сектори.